بستن

قوانین موفقیت ،ثروتمند شدن و تکنولوژی فکر

آخرین مقالات

تمام مقالات به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد

سه مقاله آخر را اینجا بیابید.

 

ادامه مقالات

آخرین ویدئو ها

تمام ویدئو ها به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد

سه ویدئو آخر را اینجا بیابید.

 

ادامه ویدئو ها

آیا از روزمرگی و حس شکست خسته شده اید؟

با شرکت در سمینار ها و کارگاه های ما و بهره گیری از آموزش های کاربردی به سوی زندگی بهتر  و موفقیت حرکت کنید

ثروتمند شدن ، ازدواج موفق و زندگی ای شاد را با ما تجربه کنید

فرصت را از دست ندهید و یکی از همراهان ما باشد

نمودار درصد حرکت به سوی موفقیت و مثبت اندیشی افراد بعد از شرکت در کارگاه ها

  • شرکت کنندگان جدید
  • شرکت کنندگان در کارگاه های قبلی
۰
افرادی که تاکنون از وب سایت ما بازدید داشته اند
۰
افرادی که در سمینار های ما شرکت داشته اند
۰
افرادی که تا کنون در کارگاه های ما شرکت داشته اند

آخرین سمینارها و کارگاه ها

تمام سمینارها به صورت رایگان برای شما عزیزان برگزار میشود

سه سمینار آخر را اینجا بیابید.

 

ادامه سمینارها

سخن بزرگان

ب محمد بیداروندی ی کسب موفقیت تنها تلاش کافی نیست بلکه آشنایی با قوانین مخصوص و
به کارگیری آنها در زندگی می تواند  برنده فکر کن      سریعتر به اهداف تان رسانده و
باعث موفق شدن  برنده فکر کن  در هر کاری شود.در این بخش ۳۰ موفقیت و جهانی موفقیت     باهم مرور خواهیم کرد:موفقیت
۱ – موفقیت و انگیزه
هر چه می گویید یا انجام می دهید  ثروتمند شدن  تمایلات درونی، خو تکنولوژی فکر ه های  برنده فکر کن  سرچشمه می گیرد.
پس ب   ی رسیدن به موفقیت باید انگیزه ها     مشخص کرد تا با یک برنامه ریزی اصولی به هدف رسید.
۲ – موفقیت و انتظار
 برنده فکر کن  با اعتماد به نفس، انتظار وقوع چیزی     در جهان پی   مونتان داشته باشید آن چیز به وقوع می پیوندد .
برنده فکر کن  همیشه هماهنگ با انتظا   ت تان عمل می کنید و این انتظا   ت بر رفتار و چگونگی برخورد اط   فیانتان تأثیر می گذارد.
۳ – موفقیت و تمرکز
هر چیزی     که روی آن تمرکز کرده و به آن فکر کنید در زندگی واقعی، شکل گرفته و
گسترش پیدا می کند. بناب   ین باید فکر خود     بر چیزهایی متمرکز کنید که واقعاً طالب آن هستید.
۴ – موفقیت و عادت
حداقل  ۹۵  درصد  ثروتمند شدن  کارهایی که انجام می دهیم  ثروتمند شدن  روی عادت  تکنولوژی فکر . پس می توانیم
عادت هایی     که موفقیت مان     تضمین می کنند در خود پرورش دهیم؛ و تا هنگامی
که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیر ا   دی انجام نشود، تمرین و تک   ر آگاهانه و مداوم آن     ادامه دهیم.
۵ – موفقیت و انتخاب
زندگی ما نتیجه انتخاب های ما تا این لحظه  تکنولوژی فکر . چون همیشه در انتخاب افکار خود  ثروتمند شدن اد
هستیم، کنترل کامل زندگی و تمامی آن چه ب   یمان اتفاق می افتد در دست خودمان  تکنولوژی فکر .
۶ – موفقیت و  برنده فکر کن  مثبت
ب   ی رسیدن به موفقیت و شادی،  برنده فکر کن  مثبت امری ضروری  تکنولوژی فکر . شیوه  برنده فکر کن   برنده فکر کن
نشان دهنده ی ارزش ها، اعتقادات و انتظا   ت شم تکنولوژی فکر .
۷ – موفقیت و تغییر
تغییر ، غیر قابل اجتناب  تکنولوژی فکر  و ما باید  تکنولوژی فکر اد تغییر باشیم نه قربانی آن.
۸ – موفقیت و کنترل
سلامتی ، شادی و عملکرد درست  ثروتمند شدن  طریق کنترل کامل افکار، اعمال و ش   یط پی   مونمان به وجود می آید.
۹ – موفقیت و مسؤولیت
هر چه و هر کجا که هستید به خاطر آن  تکنولوژی فکر  که خودتان این طور خو تکنولوژی فکر ه اید.
مسوولیت کامل آن چه که هستید ، آن چه که به دست آورده اید و آن چه که خواهید شد بر عهده خود شم تکنولوژی فکر .
۱۰ – موفقیت و پاداش
عالم در نظم کامل به سر می برد و ما پاداش کامل اعمالمان     می گیریم.
همیشه  ثروتمند شدن  همان دست که می دهیم  ثروتمند شدن  همان دست می گیریم.  برنده فکر کن   ثروتمند شدن  عالم بیشتر
دریافت می کنید به این دلیل  تکنولوژی فکر  که بیشتر می بخشید.
۱۱ – موفقیت و خدمت
پاداش هایی     که در زندگی می گیرید با میزان خدمت  برنده فکر کن  به دیگ   ن    بطه مستقیم دارد.
هر چه بیشتر ب محمد بیداروندی ی بهبود زندگی و سعادت دیگ محمد بیداروندی ن کار کنید و توانایی های خود  محمد بیداروندی  افزایش دهید،
در عرصه های مختلف زندگی خود بیشتر پیشرفت می کنید.
۱۲ –  موفقیت و علت و معلول
هر چه به دلیلی رخ می دهد. ب محمد بیداروندی ی هر علتی معلولی  تکنولوژی فکر  و ب محمد بیداروندی ی هر معلولی علت
یا علت های به خصوصی وجود دارد، چه  ثروتمند شدن  آن ها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید.
چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد. در زندگی هر کاری  محمد بیداروندی  که بخواهید می توانید انجام دهید
به شرط آن که تصمیم بگیرید که دقیقاً چه می خواهید و سپس عمل کنید.
۱۳ – موفقیت و ذهن
 برنده فکر کن  تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن بیشتر فکر می کنید.
پس همیشه درباره چیزهایی فکر کنید که واقعاً طالب آن هستید.
۱۴ – موفقیت و عینیت یافتن ذهنیات
دنیای پی محمد بیداروندی مون  برنده فکر کن  تجلی فیزیکی دنیای درون شم تکنولوژی فکر . کار اصلی
برنده فکر کن  در زندگی این  تکنولوژی فکر  که زندگی مورد علاقه خود  محمد بیداروندی  در درون خود خلق کنید.
زندگی ایده آل خود  محمد بیداروندی  با تمام جزییات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی  محمد بیداروندی  تا زمانی که در دنیای پی محمد بیداروندی مون  برنده فکر کن  تحقق پیدا کند حفظ کنید.
۱۵ – موفقیت و  محمد بیداروندی بطه مستقیم
زندگی بیرونی  برنده فکر کن  ب ثروتمند شدن تاب زندگی درونی شم تکنولوژی فکر . بین طرز  برنده فکر کن  و احساسات درونی  برنده فکر کن  ،
و عملکرد و تجارب بیرونی تان  محمد بیداروندی بطه مستقیم وجود دارد. روابط اجتماعی ،
وضعیت جسمانی ش محمد بیداروندی یط مالی و موفقیت های  برنده فکر کن  ب ثروتمند شدن تاب دنیای درونی شم تکنولوژی فکر .
موفقیت
همچنین بخوانید : تمامی  محمد بیداروندی ه ها و مطالب مرتبط با موفقیت
۱۶ – موفقیت و باور
هر چیزی  محمد بیداروندی  که عمیقاً باور داشته باشید به واقعیت تبدیل می شود.  برنده فکر کن  آن چه  محمد بیداروندی  که می بینید
باور نمی کنید بلکه آن چیزی  محمد بیداروندی  می بینید که قبلاً به عنوان باور انتخاب کرده اید.
پس باید باورهای محدود کننده ای  محمد بیداروندی  که مانع موفقیت  برنده فکر کن  هستند شناسایی کنید و آن ها  محمد بیداروندی   ثروتمند شدن  بین ببرید.
۱۷ – موفقیت و ارزش ها
نحوه عملکرد  برنده فکر کن  همیشه با زیر بنایی ترین ارزش ها و اعتقادات  برنده فکر کن  هماهنگ  تکنولوژی فکر . آن چه که
ارزش هایی  محمد بیداروندی  که واقعاً به آن اعتقاد دارید بیان می کند ادعاهای  برنده فکر کن  نیست
بلکه گفته ها، اعمال و انتخاب های  برنده فکر کن  به ویژه در هنگام نا محمد بیداروندی حتی و عصبانیت  تکنولوژی فکر .
۱۸ – موفقیت و تأثیر تلاش
همه امید ها، رویاها، هدف ها و آرمان های ما در گرو سخت کوشی  تکنولوژی فکر .
هر چه بیشتر تلاش کنیم؛ موفقیت بیشتری کسب خواهیم کرد.
۱۹ – موفقیت و آمادگی
در هر حوزه ای موفق ترین اف محمد بیداروندی د ، آن هایی هستند که وقت بیشتری  محمد بیداروندی  صرف کسب
آمادگی ب محمد بیداروندی ی انجام کارها می کنند. عملکرد خوب نتیجه آمادگی کامل  تکنولوژی فکر .
۲۰ – موفقیت و حد توانایی
شاید ب محمد بیداروندی ی انجام همه کارها وقت کافی وجود نداشته باشد ولی همیشه
ب محمد بیداروندی ی انجام مهم ترین کارها وقت کافی هست. هر چه بیشتر کار کنیم کا محمد بیداروندی یی بیشتری
پیدا می کنیم. اما باید اموری  محمد بیداروندی  بر عهده بگیریم که در حد توانمان باشد.
 ۲۱ – موفقیت و تصمیم
مصمم بودن  ثروتمند شدن  ویژگی های اساسی اف محمد بیداروندی د موفق  تکنولوژی فکر . در زندگی هر جهشی در جهت
پیشرفت هنگامی حاصل می شود که در موردی تصمیم روشنی گرفته باشیم.
۲۲ – موفقیت و خلاقیت
ذهن ما می تواند به هر چیزی که باور داشته باشد دست یابد . هر نوع پیشرفتی
در زندگی با یک ایده آغ ثروتمند شدن  می شود و چون توانایی ما در خلق ایده های جدید نامحدود  تکنولوژی فکر  آینده نیز محدودیتی نخواهد داشت.
 ۲۳ – موفقیت و  تکنولوژی فکر قامت
معیار ایمان به خود، توانایی  تکنولوژی فکر قامت در ب محمد بیداروندی بر سختی ها، شکست ها و ناامیدی ه تکنولوژی فکر  .
تکنولوژی فکر قامت ویژگی اساسی موفقیت  تکنولوژی فکر  .  برنده فکر کن  به اند ثروتمند شدن ه کافی  تکنولوژی فکر قامت کنیم، طبیعتاً س محمد بیداروندی نجام موفق خواهیم شد.
۲۴ – موفقیت و صداقت
خوشبختی زمانی به س محمد بیداروندی غ ما می آید که تصمیم بگیریم هماهنگ با والاترین
ارزش ها و عمیق ترین اعتقادات خود زندگی کنیم. همواره باید با آن بهترین بهترین ها که در درون مان وجود دارد صادق باشیم.
 ۲۵ – موفقیت و انعطاف پذیری
در تعیین اهداف خود قاطعیت داشته باشید، اما در مورد روش دست یابی
به آن ها انعطاف پذیر باشید. درعصر تحولات سریع و رقابت شدید، انعطاف پذیری  ثروتمند شدن  ضروریات  تکنولوژی فکر .
 ۲۶ – موفقیت و خوشبختی
کیفیت زندگی ما  محمد بیداروندی  احساسمان در هر لحظه تعیین می کند واحساس ما  محمد بیداروندی  تفسیر
خودمان  ثروتمند شدن  وقایع پی محمد بیداروندی مونمان مشخص می س ثروتمند شدن د، نه خود وقایع. هرگز ب محمد بیداروندی ی این که
تجربه خوشی  ثروتمند شدن  دو محمد بیداروندی ن کودکی داشته باشید دیر نیست. کافی  تکنولوژی فکر  گذشته  محمد بیداروندی
مرور کنید و روشی  محمد بیداروندی  که ب محمد بیداروندی ی تفسیر تجربیات خود داشته اید تغییر دهید.
۲۷ – موفقیت و تعجیل
ما همواره دوست داریم که هر چه زودتر به آرزوهایمان برسیم، به همیت
دلیل  تکنولوژی فکر  که در تمام عرصه های زندگی بی ق محمد بیداروندی ریم.
۲۸ – موفقیت و فرصت
بهترین فرصت ها اغلب در معمولی ترین موقعیت های زندگی مان به وجود می آید.
پس بزرگترین فرصت ها به احتمال زیاد همیشه در دسترس م تکنولوژی فکر .
۲۹ – موفقیت و خود شکوفائی
 برنده فکر کن  می توانید هر چه  محمد بیداروندی  که ب محمد بیداروندی ی رسیدن به اهداف تعیین شده خود به
آن نی ثروتمند شدن  دارید بیاموزید. آن هایی که می آموزند توانا هستند.
۳۰ – موفقیت و بخشندگی
هر چه بیشتر ، بدون انتظار پاداش به دیگ محمد بیداروندی ن خدمت کنید خیر و نیکی بیشتری به
برنده فکر کن  می رسد، آن هم  ثروتمند شدن  جاهایی که اصلاً انتظار ندارید.  برنده فکر کن  تنها در صورتی
حقیقتاً خوشبخت خواهید شد که احساس کنید به دلیل خدمت به دیگ محمد بیداروندی ن انسان با ارزشی هستید .
از اینستاگرام و کانال تلگرام ما دیدن کنید
logo-samandehi
X